top of page

Všeobecné obchodní podmínky služby Maffiliate

Provozuje společnost Behavee s.r.o., se sídlem Nádražní 402, 273 04 Kačice,

IČO: 07178581, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 296037.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek („VOP“) mají níže uvedené pojmy následující význam:

1.2 „Aplikace“ znamená on-line rozhraní Služby dostupné na adrese maffiliate.me, případně prostřednictvím        mobilní aplikace a doplněk pro doporučování na stránkách Elektronického obchodu;

1.3 „Doporučení“ znamená využití Služby Maffiliate pro doporučení produktu z elektronického obchodu registrovaného v rámci Služby Maffiliate prostřednictvím sociálních sítí nebo přímým odkazem;

1.4 „Elektronický obchod“ znamená partnerský elektronický obchod, který využívá a je registrován do služby Maffiliate a pro který je možné prostřednicím Aplikace doporučovat produkty ze strany Zákazníka;

1.5 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

1.6 „Poplatek za zprostředkování“ znamená poplatek Poskytovateli Služby za zprostředkování Doporučení od Zákazníka do elektronického obchodu vlastníka elektronického obchodu.

1.7 „Poskytovatel“ nebo „Zpracovatel“ znamená společnost Behavee s.r.o., se sídlem Nádražní 402, 273 04 Kačice, IČO: 07178581, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 296037;

1.8 „Provize“ znamená odměna Zákazníkovi služby, která mu náleží v případě, že na základě jeho Doporučení dojde k realizaci potvrzeného obchodu v elektronickém obchodě vlastníka, po zaplacení provize ze strany vlastníka elektronického obchodu Poskytovali a po splnění dále uvedených podmínek;

1.9 „Služba“ znamená služba Maffiliate pro propojování vlastníků elektronických odchodů a zájemců o propagování produktů, nabízená a poskytovaná Poskytovatelem prostřednictvím Aplikace. Služba Maffiliate disponuje technologií, přes kterou dokáže rozpoznat, zda přes doporučení Zákazníka došlo k realizaci obchodu v elektronickém obchodě. V takovém případě náleží Zákazníkovi Služby provize, kterou mu Poskytovatel vyplatí při splnění a podle dále uvedených podmínek;

1.10 „Smlouva“ nebo „Podkladová smlouva“ znamená smlouvu o poskytování Služby;

1.11 „Strana“ znamená Poskytovatel a Zákazník;

1.12 „Transakce“ znamená realizaci potvrzeného obchodu (objednávka produktu, zboží nebo služeb) v elektronickém obchodě vlastníka na základě Doporučení Zákazníka.

1.13 „Zpracovatelská smlouva“ znamená smlouvu o zpracování osobních údajů uzavíranou mezi Poskytovatelem jako Zpracovatelem a Zákazníkem jako Správcem, která tvoří přílohu těchto VOP;

1.14 „Zákazníkem“, „Správcem“, „Uživatelem“ nebo „Influencerem“ se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavírá Smlouvu.

2. Uzavření smlouvy

 

2.1 Smlouvu uzavírá Poskytovatel se Zákazníkem výlučně v elektronické podobě. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dokončením registrace a zřízením uživatelského účtu Zákazníka v Aplikaci. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto VOP, a Zpracovatelská smlouva, k jejímuž uzavření dochází společně s uzavřením Smlouvy.

 

2.2 Registrace spočívá v zadání údajů, které jsou Poskytovatelem požadovány prostřednictvím Aplikace, v jejich odeslání Poskytovateli a potvrzení registrace ze strany Poskytovatele. Registraci je možné provést i prostřednictvím účtu třetí služby. V případě registrace prostřednictvím účtu třetí služby je Zákazník povinen zkontrolovat správnost údajů převzatých z účtu třetí služby, a v případě jejich nesprávnosti či neaktuálnosti je okamžitě opravit. Bez zadání údajů, které jsou označeny jako povinné, není možné registraci dokončit.

 

2.3 Zákazník si při registraci musí zvolit z nabídky měnu, ve které se pro jeho účet budou evidovat Provize. Vybraná měna se po registraci již nedá změnit.

3. Používání služby

3.1 Nárok na odběr Služby má Zákazník bezplatně po uzavření Smlouvy.

3.2 Společnost Behavee si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu zcela nebo zčásti ukončit, upravit nebo pozastavit Službu. Společnost Behavee poté nebude povinna udržovat ani povolovat jakékoli další varianty Služby.

3.3 Společnost Behavee si do 30 dní od aktivace Služby vyhrazuje právo kdykoli s okamžitou platností ukončit přístup do Aplikace bez udání důvodu.

3.4 Společnost Behavee si vyhrazuje právo zrušit účet v Aplikaci a deaktivovat Službu v případě, že existuje důvodné podezření, že se Zákazník dopustil podvodu. Zákazník je povinen uhradit společnosti Behavee újmu v plné výši v případě vzniklé škody.

3.5 Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel za účelem poskytování Služby může zpracovávat veškerá data obsažená v rámci Aplikace, stejně jako data a údaje třetích služby, které se se stránkou maffiliate.me interagují jakýmkoliv způsobem, především jejich návštěvníků. Tato data obsahují především osobní údaje fyzických osob („Data“). Poskytovatel se zavazuje ve vztahu ke všem Datům zachovávat důvěrnost.

 

3.6 Zpracováním Dat se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání, rozmnožování, analyzování, překládání, zpracování a spojování s jinými daty za účelem a v rozsahu nezbytném pro poskytování Služby Poskytovatelem, a to i prostřednictvím třetích osob a služeb. Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel může Data v anonymizované podobě využívat také pro statistické a marketingové účely. Zákazník prohlašuje, že mu k Datům svědčí veškerá práva a oprávnění vyžadovaná příslušným právním řádem pro jejich užití Poskytovatelem dle tohoto odstavce.

 

3.7 Zákazník se zavazuje zajistit či udělit k Datům Poskytovateli veškerá oprávnění nezbytná pro jejich užití v rozsahu dle předešlého odstavce, a to nejpozději k okamžiku jejich faktického poskytnutí Poskytovateli. Porušení této povinnosti představuje podstatné porušení Smlouvy.

4. Provize

 

4.1 Nárok na Provizi Zákazníkovi vzniká okamžikem, kdy na základě jeho Doporučení dojde k realizaci potvrzeného obchodu v elektronickém obchodě vlastníka, po zaplacení provize ze strany vlastníka elektronického obchodu Poskytovali a po splnění dále uvedených podmínek.

 

4.2 Částka Provize je určena na základě zadané výše Provize pro daný produkt ze strany vlastníka elektronického obchodu a je zobrazena již po odečtení poplatku za zprostředkování Poskytovali Služby.

 

4.3 Výše Provize pro produkty může vlastník elektronického obchodu kdykoliv měnit bez předchozího upozornění.

 

4.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit výši poplatku za zprostředkování bez předchozího upozornění.

 

4.5 Provize i jiné statistiky budou vypočítány výhradně dle záznamů Poskytovatele Služby. Žádné jiné způsoby měření či statistiky nebudou brány v potaz.

 

4.6 Provize, není-li uvedeno jinak, je zobrazována bez DPH.

 

4.7 Zákazník je sám za sebe zodpovědný za veškeré úkony spojené s daňovou a odvodovou povinností u vyplacených provizí podle platné legislativy státu jeho příslušnosti.

4.8 U každého Doporučení, pro které došlo k realizaci obchodu, je v Aplikaci jasně uvedena platná hodnota Provize a její stav. Provize může nabývat následujících stavů:

a) „Čeká na obchodníka“ – Provize je v tomto stavu, jakmile je realizován obchod na základě doporučení Zákazníka;

b) „Připravena k vyplacení“ – Provize je připravená k vyplacení v okamžiku, kdy dojde k uhrazení provize ze strany vlastníka elektronického obchodu Poskytovali.

 

4.9 Provize je Zákazníkovi v Aplikaci připsána až ve chvíli, kdy proběhne kontrola relevantnosti zadaných informací.

 

4.10 Transakce nabývá platnosti až připsáním platby zákazníka na účet Elektronického obchodu. Transakce musí být také následovně schválena Elektronickým obchodem.

 

4.11 Pouze Provize plynoucí z platných Transakcí a zaplacené ze strany Elektronického obchodu jsou Poskytovatelem Zákazníkovi vyplaceny. Tyto provize jsou v systému označené jako „Připravené k vyplacení“. Poskytovatel si vyhrazuje právo nevyplatit Zákazníkovi provize, které nebyly Elektronickým obchodem schváleny nebo uhrazeny.

 

4.12 Poskytovatel si vyhrazuje právo stornovat Provizi v případě, že při kontrole nebo kdykoliv později budou identifikovány nesrovnalosti a Provize nebude validní.

 

4.13 Aktuální výše Provize k vyplacení je uvedena v Aplikaci v sekci "Doporučené produkty".

 

4.14 Pokud Zákazník Doporučí produkt a Transakce je realizována a potvrzena v jiné měně, než jakou zadal při registraci, Provize je automaticky přepočítána v Aplikaci na zvolenou měnu podle aktuálního kurzu.,

 

4.15 Vyúčtování schválených provizí se provádí na základě požadavku Zákazníka za každý kalendářní měsíc 20. dne v následujícím kalendářním měsíci, přičemž minimální částka pro vyplacení provize je 500 Kč. Pokud Zákazník nedosáhne této částky, dochází k převodu zůstatku do následujícího období. Vyúčtování vyplacených Provizí poskytuje Poskytovatel výhradně v elektronické podobě v rámci Aplikace.

 

4.16 Celková částka Provize k vyplacení je oznámena uživateli v sekci „Peněženka“ v Aplikaci vždy po 20. dni v měsíci. V případě dosažení minimální částky pro vyplacení Provize (viz výše) je Zákazník za účelem výplaty povinen kontaktovat Poskytovatele na adrese info@behavee.com a dodat fakturu – daňový doklad na příslušnou částku. Pokud Zákazník nevyužívá Aplikaci za účelem pravidelného zisku (nejedná se o podnikatelské činnosti a Zákazník nemá IČO), namísto faktury vyplní v Aplikaci příslušný formulář v sekci „Peněženka“ – tato varianta je umožněna pouze daňovým rezidentům České republiky. Zákazník, který nevystaví fakturu na Provize k vyplacení a využije k tomu formulář, je povinen na základě výzvy Poskytovatele prokázat pravdivost údajů uvedených při registraci.

 

4.17 Jediným způsobem úhrady Provize Poskytovatelem Zákazníkovi je bankovní převod v rámci EU. Zákazník je ve faktuře nebo formuláři (viz výše) povinen sdělit číslo svého bankovního účtu, kam má být Provize zasílána.

 

4.18 Výplata Provize bankovním převodem je možná pouze v měně zvolené při registraci účtu.

 

4.19 Poskytovatel si vyhrazuje právo Provize vyplatit pouze daňovým rezidentům Evropské unie. Vyplacení Provize daňovému rezidentovi mimo Evropskou unii řeší Poskytovatel individuálně především s ohledem na účetní a daňovou transparentnost. Poskytovatel si vyhrazuje právo Provize daňovému rezidentovi mimo Evropskou unii nevyplatit bez udání důvodu. Poskytovatel provozuje Aplikace primárně v Evropské unii a pokud se jej rozhodne využít i Zákazník s daňovým rezidenstvím mimo Evropskou unii, Poskytovatel doporučuje nejprve prověřit možnost případné výplaty Provize, než Zákazník začne cíleně Aplikaci používat za účelem zisku Provize.[JB3] 

 

4.20 Transakční náklady (bankovní poplatky přímo související s výplatou Provize):

a) v případě výplaty Provize v měně CZK nebo EUR na bankovní účet v České republice hradí transakční náklady plátce i příjemce každý své bance;

b)v případě výplaty Provize v měně EUR na bankovní účet v Evropské unii skrze tzv. SEPA platbu hradí plátce i příjemce každý své bance transakční náklady;

c) ve všech ostatních případech, zejména v případě výplaty Provize na bankovní účet mimo Evropskou unii, si Poskytovatel vyhrazuje právo Zákazníkovi započíst transakční náklady i na straně Poskytovatele.

5. Práva a povinnosti Poskytovatale

5.1 Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Služby Zákazníkem v důsledku nepřístupnosti Aplikace způsobeného poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit, nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.

 

5.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo v případech poruch technické povahy omezit či dočasně zastavit provoz Služby bez náhrady.

 

5.3 Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování Služby v případě jakéhokoliv porušení těchto VOP. Za vznik jakékoliv újmy na straně Zákazníka způsobené uvedeným přerušením poskytování Služeb nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost, a Zákazník není oprávněn k náhradě jakékoliv újmy, která mu v důsledku takového přerušení poskytování Služeb vznikne.

Poskytovatel se bude snažit aktivně předcházet jakýmkoliv technickým problémům, nemůže však garantovat neustálou dostupnost Služby a Aplikace.

6. Práva a povinnosti Zákazníka

6.1 Zákazník je sám zodpovědný za obsah, formu doporučení a odkazy na svých sociálních sítích, v rámci přímého odkazu, nebo kdekoliv jinde v síti Internet.

 

6.2 Zákazník nesmí umístit bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele Doporučení na webové prezentace obsahující pornografii, nelegální nebo jinak závadný obsah. Zákazník rovněž nesmí využít k Doporučení nekalé reklamy a je povinný dodržovat zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

6.3 Zákazník není oprávněn postoupit možnost Doporučovaní kampaním třetích stran bez předchozího písemného svolení Poskytovatele.

 

6.4 Zákazník je sám za sebe zodpovědný za veškeré úkony spojené s daněním vyplacených provizí dle platné legislativy státu jeho příslušnosti. Zákazník rovněž bere na vědomí, že přijetím výplaty Provize do jiné členské země Evropské unie, než České republiky se automaticky stává dle platné evropské legislativy plátcem DPH v příslušné členské zemi.

 

6.5 Zákazník se zavazuje nahradit Poskytovateli jakoukoli újmu případně vzniklou v souvislosti anebo na základě porušení svých povinností vyplývajících mu z těchto VOP.

 

6.6 Zákazník odpovídá za veškeré právní následky, které vzniknou v důsledku porušení jeho povinností podle těchto VOP nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Zákazník je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích stran vůči Poskytovateli pro jakékoliv porušení povinností Zákazníkem. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích stran na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení jakékoliv z povinností Zákazníka.

 

6.7 Zákazník není oprávněn jakkoliv Poskytovatele činit odpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě využívání Služby či Aplikace, nebo v jakékoliv souvislosti s nimi.

 

6.8 Používání uživatelského jména, hesla anebo jiných přihlašovacích údajů zadaných při registraci je na plnou odpovědnost Zákazníka. Zákazník je povinen udržet veškeré své přihlašovací údaje v tajnosti a bezpečí a provést vhodné kroky k zachování zabezpečení a důvěrnosti přihlašovacích údajů (zejména provádění pravidelných změn přihlašovacích údajů). V případě odhalení, odcizení nebo zneužití přihlašovacích údajů je Zákazník povinen si tyto přihlašovací údaje okamžitě změnit a neprodleně informovat Poskytovatele.

 

6.9 Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Data mohou být uložena na serverech mimo území České republiky, včetně území mimo Evropský hospodářský prostor.

 

6.10 Zákazník není oprávněn Aplikaci jakkoliv kopírovat, modifikovat, rozšiřovat, zveřejňovat dekompilovat, překládat anebo jinak obdobně nakládat, není-li to výslovně dovoleno těmito VOP anebo aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy. Zákazník nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu Aplikace, zejména ohrožovat či narušovat provoz Aplikace, její datový obsah, integritu, důvěrnost, bezpečnost, provádět dekompilaci zdrojového kódu Aplikace, nebo neoprávněně získávat Data jiných Zákazníků Poskytovatele, pokud by k těmto získal přístup. Zákazník nemá právo zhotovit záložní kopie jakéhokoli obsahu Aplikace vyjma Dat. Zákazník bere na vědomí, že jakýkoliv neoprávněný zásah do Aplikace nebo neoprávněné užití jakýchkoliv práv spojených s Aplikací může Poskytovateli způsobit újmu, jejíž nahrazení bude po Zákazníkovi vyžadováno.

7. Prohlášení stran

7.1 Zákazník prohlašuje, že:

(a) si je vědom svých daňových a odvodových povinností a všechny tyto povinnosti řádně dodržuje;

(b) může bez dalšího souhlasit (být vázáni) s těmito VOP a mohou uzavřít Smlouvu;

(c) zadali při registraci do Aplikace pravdivé údaje;

(d) je plnoletý a plně způsobilý k právnímu jednání. Je-li Zákazník mladší 18 let, prohlašuje tímto, že má souhlas svých zákonných zástupců k souhlasu s těmito VOP a k uzavření Smlouvy. Pokud tento souhlas nemá, zavazuje se si jej obstarat, než Smlouvu uzavře.

8. Vyloučení odpovědnosti

8.1 Společnost Behavee není odpovědná za jednání Zákazníků při používání služby Maffiliate, pouze zprostředkovává propojování vlastníků elektronických odchodů a zájemců o propagování produktů prostřednictvím Aplikace a zajišťuje vyplácení provizí za doporučené a zakoupené produkty.

8.2 Vůči společnosti Behavee nelze uplatňovat jakékoliv nároky v případě podezření, že Uživatel služby se dopouští podvodného jednání. Odpovědnost je plně na Uživateli služby.

závadný obsah. Zákazník rovněž nesmí využít k Doporučení nekalé reklamy a je povinný dodržovat zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

9. Ohlášení závady

9.1 Každá závada v rámci Aplikace / Služby musí být ohlášena definovaným a prokazatelným způsobem prostřednictvím e-mailu na support@behavee.com.

9.2 Zákazník bude ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace kontaktován e-mailem.

10. Reklamační podmínky

 

10.1 Zákazník má k vyúčtování přístup v rámci Aplikace pro kontrolu vyúčtování a připsané Provize. V případě nesouhlasu s výší připsané Provize z realizovaných a Potvrzených Transakcí může provést reklamaci, a to přes Aplikaci nebo prostřednictvím e-mailu na support@behavee.com.

11. Trvání a ukončení smluvního vztahu

11.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

11.2 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem zaniká:

a) výpovědí;

b) písemnou dohodou Stran;

c) odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v případech uvedených v těchto VOP;

d) ukončením registrace a zrušením uživatelského účtu Zákazníka v Aplikaci.

11.3 Výpověď. Jakákoliv ze Stran má právo ukončit Smlouvu výpovědí učiněnou v písemné formě s měsíční výpovědní lhůtou.

 

11.4 Odstoupení od Smlouvy Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže:

a) Zákazník poruší kteroukoli svoji povinnost dle těchto VOP podstatným způsobem;

b) Zákazník poruší kteroukoli svoji povinnost dle VOP jiným než podstatným způsobem a ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Poskytovatele toto své porušení nenapraví;

c) Okolnost vylučující odpovědnost kterékoli ze Stran trvá déle než třicet (30) dnů;

 

11.5 Odstoupení od Smlouvy Zákazníkem. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného porušení Poskytovatelem nebo v případě, že okolnost vylučující odpovědnost kterékoli ze Stran trvá déle než třicet (30) dnů.

 

11.6 V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Stranou přeruší Poskytovatel poskytování služeb dle Smlouvy. Strany učiní pouze úkony nezbytné k ukončení Smlouvy a k minimalizaci vzniku případné škody. Odstoupení od Smlouvy je účinné a Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Straně, není-li v oznámení o odstoupení stanoveno jiné datum.

 

11.7 Ukončení registrace a zrušení uživatelského účtu Zákazníka v Aplikaci. Jakákoliv ze Stran má právo ukončit Smlouvu ukončením registrace a zrušením účtu Zákazníka v Aplikaci.

 

11.8 Ukončením Smlouvy nevzniká Zákazníkovi právo na vyplacení zbývající částky Provize, pokud nějaká je.

12. Ostatní ujednání

12.1 Ani jedna ze Stran nebude v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z těchto VOP z důvodu existence okolnosti vylučující odpovědnost, pokud tato okolnost znemožní nebo podstatným způsobem ovlivní plnění povinností takovéto strany, a to po dobu trvání takové okolnosti. Nastane-li kterákoliv z okolností vylučujících odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž straně vznikla, veškeré kroky, které lze po takovéto Straně rozumně požadovat, jež povedou k obnově normální činnosti.

 

12.2 Smluvní vztah Stran se řídí právním řádem České republiky. Obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

 

12.3 Strany budou řešit veškeré spory, které mezi nimi vzniknou v souvislosti s poskytováním Služby jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do třiceti (30) dnů od zahájení jednání mezi Stranami, může být takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu dle sídla Poskytovatele.

 

12.4 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení těchto VOP zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení VOP. Strany se zavazují nahradit taková ustanovení platnými a vymahatelnými ustanoveními, jež budou odpovídat smyslu a záměru zdánlivých, neplatných či nevymahatelných ustanovení.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Poskytovatel je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit či doplňovat. V takovém případě se Poskytovatel zavazuje informovat Zákazníka o datu účinnosti nových podmínek dotčených úpravou a rovněž o těchto nových podmínkách, a to v dostatečném předstihu, nejpozději však do patnácti (15) dnů a odpovídajícím způsobem (zejména e-mailem).

 

13.2 Nesouhlasí-li Zákazník s novými VOP ve smyslu předešlého odstavce, je oprávněn ukončit smluvní vztah doručením nesouhlasu se změnou VOP do patnácti (15) dnů od doručení oznámení ze strany Poskytovatele. V takovém případě bude Smlouva ukončena k datu účinnosti nových VOP.

 

13.3 Jakákoli zásilka zaslaná jednou Stranou druhé Straně v elektronické podobě se považuje za doručenou i tehdy, je-li adresována na adresu elektronické pošty (e-mail) Strany, a to desátým (10.) dnem po jejím odeslání (fikce doručení). E-mailová adresa Poskytovatele je support@behavee.com, přičemž e-mailová adresa Zákazníka je zadávána při registraci.

 

13.4 Aktuální znění VOP je k dispozici na webových stránkách Služby. Jejich nedílnou součástí je Příloha č. 1 - Zpracovatelská smlouva.

 

13.5 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2021.

Příloha č. 1 – Smlouva o zpracování osobních údajů

Preambule

​​

A) Mezi Stranami byla uzavřena smlouva o poskytování služeb („Podkladová smlouva“), jejíž je tato Smlouva o zpracování osobních údajů („Smlouva“) přílohou, a na základě které bude Správce poskytovat Zpracovateli službu Maffiliate prostřednictvím Aplikace dostupné na adrese maffiliate.me.

​​

B) Služby poskytované na základě Podkladové smlouvy zahrnují aktivity, při kterých může docházet ke zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“).

​​

C) Strany mají zájem na tom dostát všem povinnostem, které jim vyplývají (i) z Nařízení a (ii) ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o zpracování OÚ“).

​​

D) Na základě článku 28 Nařízení je Správce povinen uzavřít se Zpracovatelem písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které Zpracovatel mimo jiné poskytne dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů.

​​

E) Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem splnění povinnosti dle Nařízení a zabezpečení ochrany osobních údajů zpracovávaných Stranami v rámci vzájemných smluvních vztahů.

​​

F) Strany mají zájem na tom, aby tato Smlouva pokrývala veškeré činnosti zpracování osobních údajů, které Zpracovatel provádí pro Správce v souvislosti s poskytováním služeb na základě Podkladové smlouvy.

1. Účel Smlouvy

 

1.1 Strany se dohodly, že Zpracovatel bude ve smyslu článku 4 bodu 2) Nařízení pro Správce zpracovávat osobních údaje, které Správce získal nebo získá v souvislosti se svou podnikatelskou činností, nebo které pro Správce za tímto účelem získá samotný Zpracovatel („Osobní údaje“), a to v rámci plnění povinností Zpracovatele vyplývajících z Podkladové smlouvy.

 

1.2 Účelem této Smlouvy je stanovení rozsahu povinností Zpracovatele souvisejících především se zajištěním ochrany Osobních údajů při jejich zpracování.

2. Předmět Smlouvy

 

2.1 Předmětem této Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností Stran při zpracování Osobních údajů ve smyslu článku 1.1 Smlouvy.

 

2.2 Tato Smlouva dále stanoví rozsah Osobních údajů, které mají být zpracovávány, účel jejich zpracování a podmínky a záruky na straně Zpracovatele ohledně zajištění technického a organizačního zabezpečení Osobních údajů.

3. Účel, rozsah a doba zpracování Osobních údajů

3.1 Zpracovatel zpracovává pro Správce Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění povinností Zpracovatele dle Podkladové smlouvy a pro účely jejich využití Správcem v rámci jeho podnikatelské činnosti.

 

3.2 Zpracovatel bude dle této Smlouvy zpracovávat pro Správce Osobní údaje fyzických osob („Subjekty údajů“) v následujícím rozsahu:

a) Jméno a příjmení

b) Adresa trvalého bydliště

c) Telefonní číslo

d) Datum narození

e) Bankovní účet

f) Přihlašovací údaje (emailová adresa, heslo)

3.3 V případě, že Správce Zpracovateli poskytne nebo Zpracovateli budou jinak v souvislosti s činností pro Správce zpřístupněny i jiné Osobní údaje Subjektů údajů nebo Zpracovateli budou poskytnuty Osobní údaje jiných subjektů údajů, je Zpracovatel povinen zpracovávat a chránit i tyto Osobní údaje v souladu s požadavky vyplývajícími (i) z Nařízení, (ii) ze Zákona o zpracování OÚ a (iii) z této Smlouvy.

3.4 Osobní údaje Subjektů údajů bude Zpracovatel zpracovávat nejdéle po dobu trvání této Smlouvy.

4. Odměna za služby Zpracovatele

4.1 Strany se dohodly, že za zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy nenáleží Zpracovateli zvláštní odměna, resp. že odměna je zahrnuta v rámci úplaty za činnosti dle Podkladové smlouvy.

5. Práva a povinnosti Zpracovatele

5.1 Zpracovatel je při zpracování Osobních údajů povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil nic, co by mohlo představovat porušení Nařízení či Zákona o zpracování OÚ.

 

5.2 Pokud by Zpracovatel zjistil, že Správce porušuje povinnosti vyplývající pro něj z Nařízení, je ve smyslu článku 28 odst. 3 druhého pododst. Nařízení povinen neprodleně Správce o této skutečnosti informovat.

5.3 Zpracovatel je povinen řídit se při zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy doloženými pokyny Správce. Pokyny musí být udělovány v souladu s touto Smlouvou (většinou prostřednictvím příslušných funkcionalit jednotlivých produktů/služeb) a rozumí se jimi zejména pokyny k aktualizaci, výmazu, změně nebo jinému nakládání s Osobními údaji, nikoli však pokyny rozšiřující technicko-organizační opatření nad rámec této Smlouvy. Zpracovatel upozorní Správce na nevhodnou povahu pokynů, jestliže Zpracovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení veškeré odborné péče. Zpracovatel je v takovém případě povinen pokyny provést pouze na základě písemného požadavku Správce.

5.4 Zpracovatel je povinen dbát, aby žádný Subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Subjektů údajů.

 

5.5 Zpracovatel je oprávněn, nikoliv však povinen, plnit za Správce informační povinnost podle článku 13 Nařízení a dále je oprávněn, nikoliv však povinen, na základě žádosti Subjektu údajů nebo Správce poskytnout Subjektu údajů informace podle článku 15 Nařízení.

5.6 Jakmile pomine účel, pro který byly Osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti Subjektu údajů podle článku 17 Nařízení, je Zpracovatel povinen na základě a v souladu s pokyny Správce provést likvidaci Osobních údajů nebo tyto Osobní údaje předat Správci.

5.7 V případě, že se kterýkoli Subjekt údajů bude domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a tento Subjekt údajů požádá Zpracovatele o vysvětlení nebo o odstranění vzniklého stavu, zavazuje se Zpracovatel o tom neprodleně informovat Správce.

5.8 Zpracovatel oznámí Správci provedení kontroly Úřadem pro ochranu osobních údajů anebo zahájení správního řízení o uložení opatření k nápravě a/nebo uložení pokuty („Správní řízení“), týká-li se kontrola/správní řízení Osobních údajů zpracovávaných pro Správce anebo parametrů služby, které Správci Zpracovatel poskytuje a lze očekávat, že by provedení kontroly/ Správního řízení mohlo těchto parametrů dotknout.

5.9 Správce oznámí Zpracovateli zahájení kontroly Úřadem pro ochranu osobních údajů anebo zahájení Správního řízení, týká-li se kontrola/správní řízení Osobních údajů zpracovávaných Zpracovatelem pro Správce anebo parametrů služby, které Správci Zpracovatel poskytuje a lze očekávat, že by provedení kontroly/Správního řízení mohlo těchto parametrů dotknout.

5.10 Zpracovatel informuje Správce o případu porušení zabezpečení Osobních údajů („Porušení zabezpečení Osobních údajů“), a to bez zbytečného odkladu. Zpracovatel je i po poskytnutí informace Správci nápomocen při řešení Porušení zabezpečení Osobních údajů, resp. při přijímání opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů a zabránění vzniku obdobných situací v budoucnu.

 

5.11 Informace dle článku 5.10 této Smlouvy obsahuje přinejmenším:

a) popis povahy daného případu Porušení zabezpečení Osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených Subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů Osobních údajů;

b) popis pravděpodobných důsledků Porušení zabezpečení Osobních údajů;

c) popis opatření, která Zpracovatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané Porušení zabezpečení Osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

6. Záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany Osobních údajů

6.1 Zpracovatel se zavazuje, že ve smyslu článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření zabezpečení ochrany Osobních údajů způsobem uvedeným v Nařízení či v jiných závazných právních předpisech k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů.

6.2 Zpracovatel se zavazuje přijmout zejména následující organizační a technická opatření:

a) aniž by byl dotčen článek 6.3 této Smlouvy, Zpracovatel v případě zpracování Osobních údajů prostřednictvím vlastních zaměstnanců pověří touto činností pouze své vybrané zaměstnance, které poučí o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně Osobních údajů a o dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat tak, aby nedošlo k porušení Nařízení či této Smlouvy;

b) nesvěří zpracování Osobních údajů jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Správce, tím není vyloučen článek 6.3 a 6.4;

c) bude používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který vyloučí neoprávněný či nahodilý přístup k Osobním údajům ze strany jiných osob, než pověřených zaměstnanců Zpracovatele;

d) bude Osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech;

 

e) písemné dokumenty obsahující Osobní údaje bude uchovávat na zabezpečeném místě, přičemž bude vést řádnou evidenci o pohybu takových písemných dokumentů;

 

f) Osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověřené osoby na základě přístupových kódů či hesel a bude Osobní údaje pravidelně zálohovat;

 

g) zajistí dálkový přenos Osobních údajů, buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích, zejména prostřednictvím protokolu umožňujícího zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a různě závažným rizikům mohou být některé osobní údaje posílány e-mailem;

 

h) prostřednictvím vhodných technických prostředků zajistí schopnost obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů, a to dle parametrů sjednaných pro danou službu v souladu s Podkladovou smlouvou;

 

i) zajistí pravidelné testování posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování; a

 

j) při ukončení zpracování Osobních údajů zajistí Zpracovatel dle dohody se Správcem fyzickou likvidaci Osobních údajů, nebo tyto Osobní údaje předá Správci.

6.3 Zpracovatel je oprávněn pověřit zpracováním Osobních údajů dalšího zpracovatele („Další zpracovatel“). Zpracovatel prostřednictvím stránek maffiliate.me informuje Správce o veškerých Dalších zpracovatelích, které zamýšlí pověřit zpracováním Osobních údajů, o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí Dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči přijetí těchto Dalších zpracovatelů námitky dle podmínek Podkladové smlouvy. Mimo Další zpracovatele, vůči kterým Správce nic nenamítal, Zpracovatel nesvěří zpracování osobních údajů žádné třetí osobě.

6.4 Pokud Zpracovatel zapojí Dalšího zpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto Dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení.

6.5 Správce bere na vědomí, že služby některých Dalších zpracovatelů mohou spočívat ve zpracování Osobních údajů mimo území EU, tedy v zemích, kde není obecně zajištěna adekvátní ochrana osobních údajů; o této skutečnosti informuje prostřednictvím stránek maffiliate.me Zpracovatel se však zaručuje, že mezi Další zpracovatele zařadí pouze takové, jimž lze do zahraničí předávat ke zpracování osobní údaje pouze na základě dostatečných právních záruk, jak je poskytují články 44 – 49 Nařízení. Pokud by kterékoliv z použitých právních záruk dle předchozí věty byly v budoucnu změněny, zrušeny či prohlášeny příslušným soudem za neplatné a Zpracovatel bude v dobré víře okamžitě hledat náhradní způsob zajištění právních záruk při zpracování Osobních údajů v zahraničí, není Správce oprávněn namítat porušení pravidel dle tohoto článku 6.5.

6.6 Zpracovatel je povinen zavést a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

7. Doba trvání a ukončení Smlouvy

7.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření Podkladové smlouvy, a zaniká nejdříve se zánikem Podkladové smlouvy. V případě, že Strany uzavřely nebo v budoucnu uzavřou jinou smlouvu, v rámci níž může docházet mimo jiné i ke zpracování Osobních údajů, zaniká tato Smlouva současně se zánikem této jiné smlouvy, resp. se zánikem poslední z takto uzavřených smluv.

7.2 Zpracovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět ve lhůtě tří (3) dnů v případě, že Správce porušuje povinnosti vyplývající pro něj z Nařízení či Zákona o zpracování OÚ a Správce nezjedná nápravu závadného stavu do patnácti (15) dnů od oznámení Zpracovatele, anebo také v případě, kdy Správce nesouhlasí se zapojením Dalšího zpracovatele, vůči kterému podal písemné námitky a pokud dle vyjádření Zpracovatele je tento Další zpracovatel pro plnění této Smlouvy nezbytný.

7.3 Zpracovatel je nabytím účinnosti výpovědi této Smlouvy povinen Správci veškeré zpracovávané Osobní údaje vrátit nebo je zlikvidovat ve smyslu článku 5.6 této Smlouvy.

7.4 Zpracovatel je po zániku této Smlouvy povinen dodržovat veškeré povinnosti plynoucí z Nařízení či Zákona o zpracování OÚ vedoucí zejména k předejití jakémukoliv neoprávněnému nakládání s Osobními údaji do doby, než dle pokynů Správce tyto Osobní údaje Zpracovatel předá Správci nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.

7.5 Zánik této Smlouvy představuje skutečnost, díky které se stávají nemožnými veškeré či pouze některé konkrétní druhy činností, které provádí Zpracovatel pro Správce na základě Podkladové smlouvy a jejichž součástí je zpracování Osobních údajů.

7.6 Povinnost zachování důvěrné povahy Osobních údajů trvá i po ukončení této Smlouvy.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Právní vztahy, závazky, práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, jakož i dodatky k ní a její výklad, se budou řídit právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“).

8.2 Bude-li kterékoli ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z této Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Strany v takovém případě uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo původním neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným ustanovením.

8.3 Strany se zavazují vyřešit jakýkoli spor vzniklý v souvislosti s plněním této Smlouvy smírnou cestou. V případě, že se Stranám nepodaří vyřešit spor smírnou cestou do třiceti (30) dnů, je kterákoli ze Stran oprávněna předložit spor věcně a místně příslušnému soudu dle platných a účinných právních předpisů.

bottom of page