top of page

Smluvní podmínky služby Maffiliate

 

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO PODMÍNKY PEČLIVĚ A V PLNÉM ROZSAHU. OBSAHUJÍ DŮLEŽITÁ USTANOVENÍ A OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE DOSTUPNOSTI SLUŽBY MAFFILIATE.

 

Platné ke dni 26. února 2021.

 

1. Úvod

 

Službu Maffiliate („Maffiliate“, „Služba“) poskytuje společnost Behavee („Behavee“) v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami („podmínky služby Maffiliate“) a v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Behavee (Podmínky služby), které jsou nedílnou součástí těchto podmínek. Pojmy, které jsou v těchto podmínkách použity, ale nejsou zde definovány, budou mít stejný význam, jaký je jim přiřčen v podmínkách použití služby Behavee.

 

Předplatné jakékoliv služby Behavee Analytics / Behavee Tools / Behavee Performance / Behavee Profi opravňuje majitele účtu Zákazníka v Behavee portálu k přístupu ke službě Maffiliate. Služba Maffiliate se aktivuje v portálu Behavee, v sekci „Maffiliate“. Aktivací služby Maffiliate v portálu Behavee dáváte společnosti Behavee svolení doplnit na vaše Zákaznické stránky využívající Behavee doplněk Maffiliate („doplněk Maffiliate“). V této sekci je lze službu a doplněk na vašich Zákaznických stránkách kdykoliv znovu deaktivovat.

 

2. Nárok na odběr služby

 

A. Nárok na odběr služby Maffiliate má bezplatně každý majitel jakékoliv formy předplatného Behavee Analytics / Behavee Tools / Behavee Performance / Behavee Profi („Zákazník“).

 

B. Pro využívání funkcionalit Služby je nezbytné umožnit Poskytovateli sběr analytických dat z webových stránek, ve vztahu ke kterým má Zákazník v úmyslu Službu využívat („Zákaznické stránky“).

 

C. Pro využívání funkcionality Služby je nezbytné aktivovat službu Maffiliate v portálu Behavee v sekci „Maffiliate“. Tímto dáváte společnosti Behavee svolení doplnit na vaše Zákaznické stránky využívající Behavee doplněk Maffiliate („doplněk Maffiliate“).

 

D. Služba je vždy poskytována zásadně ve vztahu ke konkrétním Zákaznickým stránkám. Zákazník je oprávněn využívat Službu pouze ve vztahu k Zákaznickým stránkám, které sám vlastní nebo provozuje, či mu k nim svědčí práva obdobného charakteru.

 

E. Společnost Behavee si vyhrazuje právo kdykoli s okamžitou platností ukončit či pozastavit přístup ke službě Maffiliate, pokud nesplníte uvedená kritéria pro nárok na odběr Služby či další ustanovení uvedená v podmínkách použití služby Maffiliate.

 

F. Společnost Behavee si do 30 dní od aktivace služby vyhrazuje právo kdykoli s okamžitou platností ukončit přístup ke službě Maffiliate bez udání důvodu.

 

G. Společnost Behavee si vyhrazuje právo zrušit účet v portálu Behavee a deaktivovat službu Maffiliate v případě, že existuje důvodné podezření, že se Zákazník dopustil podvodu. Zákazník je povinen uhradit společnosti Behavee újmu v plné výši v případě vzniklé škody.

 

H. V případě, že by v důsledku jednání Zákazníka byly uplatněny jakékoliv nároky nebo sankce třetí osobou nebo orgánem veřejné moci, zavazuje se Zákazník uhradit společnosti Behavee smluvní pokutu ve výši 500.000,-  Kč (slovy: pět set tisíc korun českých[JB1] ), a to do 30 (slovy: třiceti) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě, přičemž úhrada smluvní pokuty nemá vliv na nárok na úhradu případně vzniklé škody.

 
3. Zrušení

Službu Maffiliate můžete kdykoli znovu deaktivovat tak, že se přihlásíte do svého uživatelského účtu v Behavee portálu, sekce „Maffiliate“ a budete postupovat podle pokynů uvedených na stránce. Pokud deaktivujete službu Maffiliate, bude automaticky deaktivován / odstraněn doplněk Maffiliate na vašich Zákaznických stránkách.​

 
4. Dostupnost služby Maffiliate

Společnost Behavee si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu zcela nebo zčásti ukončit, upravit nebo pozastavit službu Maffiliate. Společnost Behavee poté nebude povinna udržovat ani povolovat jakékoli další varianty služby Maffiliate.

 
5. Další omezení a podmínky

 

A. Služba Maffiliate je zdarma. Zákazník platí pouze provizi z každého realizovaného obchodu prostřednictvím této Služby.

 

B. Výši provize a další nastavení nastavuje Zákazník po přihlášení do svého uživatelského účtu v Behavee portálu, sekce „Maffiliate/Nastavení“. Určené procento provize se vztahuje k celému sortimentu dostupnému v rámci Zákaznických stránek (e-shopu).

 

C. Společnost Behavee není zodpovědná za vratky zakoupeného zboží. I v případě, že koncový klient po zakoupení produkt následně vrátí, Zákazník je povinen uhradit provizi v plné výši. V případě, že již provize byla uhrazena, peníze se nevrací ani v případě vrácení produktu koncovým klientem.

 

D. Aktivací služby Maffiliate se Zákazník zavazuje vyplácet provize z realizovaných obchodů prostřednictvím Služby Maffiliate – po celou dobu aktivace Služby. Pokud Zákazník službu deaktivuje, není povinen platit provize z označených nákupů prostřednictvím služby, které se uskuteční v době, kdy byla služba deaktivována.

 

E. Za již vyplacené provize se peníze nevrací z jakéhokoliv důvodu.

 

F. Přehled veškerých návštěv a objednávek od jednotlivých Uživatelů služby („Uživatel“, „Influencer“) realizovaných pomocí služby i jejich detailu má Zákazník k dispozici po přihlášení do svého uživatelského účtu v Behavee portálu, sekce „Maffiliate“. Je zde zobrazeno i vyúčtování celkových příjmů z objednávek pomocí služby Maffiliate a provize k zaplacení. Přehled vyúčtování je rovněž doručen jako faktura – daňový doklad od společnosti Behavee za zúčtovací období (kalendářní měsíc).

 

G. Faktura – daňový doklad pro proplacení provizí v rámci služby Maffiliate vystavuje společnost Behavee vždy pátý (5) pracovní den po skončení předchozího měsíce a má splatnost čtrnáct (14) dní od jeho vystavení.

 

H. Společnost Behavee není odpovědná za jednání Uživatelů služby (Influencerů) při používání služby Maffiliate, pouze poskytuje informace o jejich chování. Vůči společnosti Behavee nelze uplatňovat jakékoliv nároky v případě podezření, že Uživatel služby se dopouští podvodného jednání. Odpovědnost je plně na Uživateli služby.

bottom of page